Obchodní podmínky


Klient uhradí stanovenou částku za služby na základě vystavené faktury předem na účet společnosti Iva Dvorská, DiS., č.ú. 2400756260/2010 nebo hotově či kartou před zahájením spolupráce. Dále klient podepíše prohlášení, že nezatajil žádné informace týkající se jeho zdravotního stavu.

Upozornění 

Společnost Iva Dvorská, DiS. (dále jen společnost) si vyhrazuje právo klienta odmítnout v těchto případech:

1) klient dlouhodobě užívá psychofarmaka

2) klient trpí některou z poruch příjmu potravy

3) klient je v pokročilém stádiu některého nádorového onemocnění

4) klient je závislý na omamných látkách nebo je pod jejich vlivem

 

V případě, že klient vědomě zatajil některou ze shora uvedených skutečností, nenese společnost odpovědnost za případné komplikace jeho zdravotního stavu.

Pokud se klient rozhodne odstoupit od spolupráce, bude mu vrácena poměrná část úhrady v závislosti na již odvedené práci.

Společnost výslovně upozorňuje na skutečnost, že krátkodobé, nedbalé či neúplné plnění programu klientem může způsobit významné snížení jeho očekávaného efektu. Za tento stav nenese společnost žádnou odpovědnost. Odpovědnost za přesné dodržování programu je v plném rozsahu na klientovi. 

Plnění programu je samostatné a dobrovolné rozhodnutí klienta. Společnost nenese odpovědnost za případné problémy, pokud klient svévolně změní společností navržené postupy a nahradí je jinými, nebo neoznámí zásadní změny svého zdravotního stavu. 

Společnost prohlašuje, že v případě suplementace doporučí klientovi ty nejkvalitnější doplňky stravy, které zná a má s nimi zkušenosti. Navzdory tomu nezodpovídá za případné nedostatky ve složení, kvalitě a ceně těchto výrobků, jelikož nemá možnost je kontrolovat.

Společnost upozorňuje, že případné doplňky stravy navržené v plánu suplementace nenahrazují léky.

Společnost prohlašuje, že postupy doporučené klientovi jsou legální a že má potřebnou způsobilost k vykonávání své činnosti.

Pokud bude klient o společnosti šířit nepravdivé informace, poškozující její dobré jméno, může to být považováno za pomluvu a řešeno ze strany společnosti v souladu s platnými zákony ČR.

Společnost prohlašuje, že veškeré údaje o klientovi budou použity pouze pro potřebu společnosti a nebudou sdělovány třetí straně.

Dárkové poukazy mají platnost 12 měsíců od jejich vydání.

 

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR


Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme:

- v případě, že jste zájemcem o naše vzdělávací a poradenské služby, klientem poradny výživy, abychom mohli plnit závazky, které vůči Vám máme

- abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o které jste požádali

- abychom Vám mohli zasílat naše novinky, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, akcích a službách, které poskytujeme, pokud jste o zasílání požádali

- máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci a propagaci našich vzdělávacích a poradenských aktivit

V případě poskytování služby výživového poradenství je nutné zpracovat údaje o Vašem zdravotním stavu a biometrické údaje. Abychom tak mohli činit, potřebujeme Váš výslovný souhlas se zpracováním takových osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu a biometrických údajů můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu yves@yves.consulting. 

V případě, že jste nás požádali o zasílání novinek, udělili jste nám tím souhlas se zpracováním Vaší emailové adresy. Vaše údaje používáme právě k tomu, abychom Vám mohli zasílat novinky, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, akcích a službách, které poskytujeme. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání novinek můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu yves@yves.consulting a novinky Vám již zasílat nebudeme.​

Rozsah zpracování osobních údajů:

U uživatelů webových stránek osobní údaje sdělené prostřednictvím kontaktního formuláře či chatovacího okna:

a) jméno a příjmení - není povinný údaj

b) telefonický kontakt - není povinný údaj

c) emailová adresa

d) další údaje, které nám sdělíte

U klientů poradny výživy: 

a) jméno a příjmení

b) datum narození

c) emailová adresa

d) telefonický kontakt - není povinný

e) údaje o zdravotním stavu (na základě výslovného souhlasu)

f) biometrické údaje (na základě výslovného souhlasu)

U účastníků námi pořádaných akcí:

a) zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy

b) další údaje, které nám sdělíte

Všechny výše zmíněné údaje slouží pouze nám a nemá k nim přístup žádná třetí strana.

Doba zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tedy konkrétně:

- po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby 

- v případě fotografií a záznamů z pořádaných akcí po dobu činnosti naší společnosti nebo po dobu našeho pořádání obdobných akcí

To platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Zabezpečení osobních údajů:

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit 100 % bezpečnost takto posílaných dat.

Pokud by i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté emailové adresy.

Vaše práva:

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:

a) právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování

b) právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost

d) právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů

e) právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

f) právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na emailové adrese yves@yves.consulting.

Změny Zásad ochrany osobních údajů:

Tyto zásady osobních údajů budeme podle našeho uvážení aktualizovat s cílem zohlednit změny našich postupů týkajících se zpracování osobních údajů. Doporučujeme proto průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data uvedené účinnosti. Pokud budete nadále používat naši webovou stránku, jakmile nabudou změny účinnosti, znamená Vaše trvající používání naší internetové stránky, že jste s těmito změnami seznámeni.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 29. 9. 2018